اولین فضولی

گوگل لوگوی خودش رو عوض کرد! ببینین. باور ندارین؟! کلیک کنین امروز نمیخوام دیگه داستان تعریف کنم بلکه میخوام یه خاطره بگم. خاطره اولین فضولی من از جمعه قبل یعنی ۱۸/دی/۸۸ تونستم در روروئک خودی نشون بدم و تکونی بخورم. هرچند نمیتونم قدم بزنم و دوپایی خودم رو تکون میدم ولی خوب لذت حرکت کردن […]