رویای بهشت

داستان سفر به سرزمینی که یه ذره ای شبیه به بهشت بود.