دلبری

کیزاد چند روش دلبری رو آموزش میده. مثل تیر زدن و کشتن. بوسیدن و غش کردن.