روشهای صرفه جویی نوین و مفهوم رنگها

مفهوم رنگها تغییر کرده است. چند پیشنهاد با توجه به تغییر رنگها مخصوصا در رابطه با راهنمایی و رانندگی