انسان

کی‌زاد از آب و خاک و مورچه و ماهی و حیوانات باغ وحش سوال می‌کند که انسان کجاست؟