من با روز مادر مخالفم

چه روز مادری؟ که حتی گوشه‌ی کوچکی از زحماتش را نیز نمی‌توانیم جبران کنیم؟