نارگیل آتیشی

سفرنامه سرخس. داستان دیدار با لقمان بابای سرخسی و شهرک شرکت گاز و بیمارستان لقمان سرخس