صدای بال ماهیها

جز راست نباید گفت. هر راست نشاید گفت.