سپاس بر یلدا، زاینده خورشید

داستان سفر کیزاد در تهران، دیدار موزه ها و پارک آب و آتش و سرزمین عجایب. بازگشت به مشهد و دیدار مادر جون که از مکه برگشته است.