کی‌زاد جنینی

تصاویر سونوگرافی از یک ماه قبل از تولد.