به سوی برف. هرچند سرد.

تمرین و تلاش برای رسیدن به هدف. هرچند سرد باشه و سخت.