آتش بی عشق

امسال چهارشنبه سوری آتیش بازی ما آتش عشق نبود.