کفش دوزک

چند تصویر از تولد کفش دوزکی کی‌زاد، کیزاد، کی زاد