بعد سه ماه، حالا هانا

سه ماه برای بابا به درس خوندن گذشت. و بعد امتحان بابا، حالا هانا جون هم به دنیا اومد. دختر عموی عزیزم.