از خونه تا نمایشگاه

داستان اومدن بابا هادی از تهران. شروع نمایشگاه عکس بابایی و خریدن یه خوکچه هندی توسط مامانی برای من.