پیشرفت

استاد آمار بابایی میگفت که سیاستمداران عاشق اساتید آمار هستن.