سلام بر آینده

سال ۷۰۳۲ میترای آریایی، یا ۳۷۴۸ زرتشتی، یا ۱۳۸۹ هجری خورشیدی آغاز می شود. ولی آیا مهم است که چند است؟ مهم آن است که چه بر سر ما رفت، چه از سر  ما رفت و چه اندوخته ایم و چه آموخته ایم.  به امید هوای آزاد.  و اما من در ساعت ۶:۱۰ صبح ۶ […]