من کی‌زاد شدم

بالاخره اسم کی‌زاد را ثبت احوال قبول کرد و من اسم دار شدم